Schiermonnikoog

Het nationaal park Schiermonnikoog is een van de meest natuurlijke plekken van Nederland. In het in 2011 vastgestelde beheer en inrichtingsplan is een strategie uitgezet van beheer op basis van natuurlijke processen. Grote delen van het eiland worden al gevormd door de wind en water. De duinen dreigen echter dicht te groeien met bomen en struiken. Kenmerkende dynamiek van stuivende duinen dreigt zo te verdwijnen inclusief vogelsoorten die hiervan afhankelijk zijn als velduil, kiekendief en tapuit.

Grote grazers als Sayaguesa, Exmoor pony en wisent zetten een rem op het dichtgroeien en kunnen lokaal de duinen opnieuw aan het stuiven brengen en het kenmerkende grijze duinlandschap herstellen. Dit is uitgewerkt in een in 2014 vastgesteld begrazingsplan. In het najaar van 2015 zijn de eerste Sayaguesa’s gearriveerd, gevolgd door een kudde Exmoors in maart 2017. Op steeds meer plekken begin je hun effecten te zien. Om ook meer dynamiek in het oudere bos te brengen hopen we komende jaren ook de wisent te kunnen introduceren. Samen met de aanwezige konijnen moeten de combinatie van deze dieren zorgen voor een dynamisch stuivend duinlandschap.

Begrazing op Schiermonnikoog vindt momenteel plaats ten oosten van de Prins Bernard weg. In de plannen is uitgegaan van integrale begrazing van het gehele duin. Komend tijd wordt met de eilander bevolking het gesprek aangegaan hoe we de volgende stap kunnen zetten in het vergroten van het begrazingsgebied. Met name het plaatsen van rasters ligt erg gevoelig op het eiland. Zo werken we stap voor stap toe naar een natuurlijk functionerend duin.

Op verschillende manieren worden de effecten van begrazing gemonitoord. Zowel door het terreingebruik van de dieren in beeld te brengen middels halsbandzenderonderzoek als door observaties maar ook door onderzoek te doen naar de ontwikkeling van vegetatie- en stuifplekken. Deze monitoring draagt bij om drie  jaar na de start van de begrazing het beheer te kunnen evalueren. Zodoende kunnen we onderbouwde keuzes maken voor de verdere ontwikkeling van het begrazingsbeheer.

 

Opdrachtgever
Natuurmonumenten
Contactpersoon
Dieren in dit gebied
Oppervlakte
100 hectare

Onze grazers op Schiermonnikoog.