Stages

FREE Nature werkt graag met studenten. We zien een meerwaarde in het opleiden van jonge mensen en onderhouden graag contacten met de opleidingen in de buurt van onze gebieden. Wij bieden een afwisselende stages waarin studenten  veel kennis kunnen opdoen over natuurlijke begrazing en contacten kunnen opbouwen met organisaties en vakmensen in het werkveld.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en flexibele studenten die van aanpakken weten. FREE Nature heeft geen kantoor, het is daarom belangrijk dat studenten zelfstandig kunnen werken.

Op dit moment zijn de volgende stageonderwerpen beschikbaar:

Heb je  interesse in een van de onderwerpen of heb je vragen, mail dan naar stage@freenature.nl

Onderzoek terreingebruik grote grazers Noordwaard

Sinds het voorjaar 2016 grazen meerdere kuddes grote grazers in de Noordwaard. De Noordwaard is een natuurontwikkelingsgebied in het kader van het landelijke project 'Ruimte voor de Rivier' . Hoofddoelstelling is het open houden van het gebied om doorstroming van het water te garanderen. Grote grazers worden ingezet om dit doel te bereiken en om bij te dragen aan een gevarieerde structuurrijke vegetatie. Er is gekozen voor een drietal soorten grote grazers: Schotse Hooglanders, Koniks en waterbuffels. Iedere diersoort heeft namelijk op zijn eigen manier invloed op het systeem. Door verschillen in spijsverteringsstelsel tussen de verschillende typen grazers zal ieder type dier andere (delen van) gewassen eten. Daarnaast zullen verschillende diertypen door een verschillende mobiliteit  dieper of juist minder diep de moerassige delen betreden.

Vanuit Rijkswaterstaat wordt door bureau Waardenburg de gebiedsontwikkeling ten aanzien van vegetatie- en structuurontwikkeling gemonitoord. Om meer te kunnen zeggen over de effectiviteit van de begrazing is het nodig het terreingebruik en de specifieke voorkeuren van de verschillende soorten grote grazers in beeld te brengen.

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma dat we in samenwerking met Van Hall Larenstein s doen, maar ook studenten van andere opleidingen zijn welkom. Studentenonderzoeken naar het 'habitat use'  van de grote grazers in de Noordwaard maken deel uit van een tweejarig onderzoeksprogramma. Om een groter databestand op te bouwen is het noodzakelijk dat alle studenten dezelfde methode volgen. Ook data die niet direct van toepassing zijn op het eigen onderzoek dienen te worden verzameld.

Alle soorten grazers in de Noordwaard bij elkaar
Alle soorten grazers in de Noordwaard bij elkaar

Onderzoek terreingebruik Sayaguesa runderen en exmoors duinen van Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is een van de meeste natuurlijke plekken van Nederland. Echter door het ontbreken van dynamiek van wind, water en konijn dreigden de duinen van Schiermonnikoog dicht te groeien. Daarom is eind 2015 een kleine kudde Sayaguesa runderen op het eiland geïntroduceerd. In het voorjaar van 2017 is er een groep Exmoor pony’s aan toegevoerd. Om meer te kunnen zeggen over hun effectiviteit wordt het terreingebruik van de dieren in beeld gebracht. Samen met inventarisaties op het gebied van flora en fauna wordt het beheer na drie jaar geëvalueerd.

Onderzoek vindt plaats middels veldobservaties volgens een vastgesteld protocol. Voor studenten is er voldoende ruimte om binnen dit kader eigen deelvragen te beantwoorden. Bovendien is er bij beide diersoorten een individu voorzien van een GPS-halsbandzender. Kennis en ervaring met GIS is een pre. Inhoudelijke begeleiding  op afstand wordt door FREE Nature verzorgd en de praktische begeleiding in het veld door Natuurmonumenten.

Sayaguesa rund met halsbandzender op Schiermonnikoog
Sayaguesa rund met halsbandzender op Schiermonnikoog

Bosontwikkeling op de Staart

In 2008 is de bosontwikkeling van natuurgebied de Staart (Zuid Holland) in kaart gebracht. Met GPS zijn alle bomen en struiken handmatig ingemeten en op kaart gezet. Graag zouden we deze inventarisatie herhalen om zo een beter beeld te krijgen van de ontwikkeling van dit unieke natuurgebied aan de rand van Oud-Beijerland.

FREE Nature is opzoek naar een enthousiaste student die dit onderzoek wil uitvoeren. De beste periode van het jaar voor het veldwerk is april en mei, wanneer de ruigtekruiden nog niet heel hoog staan en het gebied nog goed begaanbaar is. Alle bomen en struiken staan of komen dan in blad en zijn hierdoor makkelijker te determineren.

Ervaring: MBO of HBO
Voorkennis: Bomenkennis & Ervaring met GIS

Bosontwikkeling op de Staart
Bosontwikkeling op de Staart

Terreingebruik wisenten, exmoors en taurossen op de Maashorst

Met directe observaties aan de dieren wordt vastgesteld welke soorten gedrag de dieren vertonen in de verschillende habitattypen. Dit gedrag betreft naast grazen, snoeien, schillen, lopen, herkauwen en rusten ook zandbaden, schuren en sociale interactie binnen de soort en tussen soorten onderling. Bij foerageergedrag kan ook gemeten worden hoe vaak dieren aan gras/kruidachtigen eten of aan struiken/kleine bomen en welke categorie bomen dit betreft (den, spar of loofhout). Dit kan echter alleen als de bomen of struiken boven het gras uitsteken.

Aanvullend is er GPS-data beschikbaar verzameld middels halsband zenders. Veldobservaties en GPS-metingen vullen elkaar zodoende aan om zo antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Welke gedragingen vertonen de dieren in de verschillende habitattypen?
  2. Hoe actief zijn de dieren in de verschillende vegetatietypen?
  3. Hoe vaak (% foerageergedrag) eten wisenten, taurossen en exmoorpony’s van gras/kruidachtigen t.o.v. struik/kleine bomen? Hoeveel wordt er geschild t.o.v. gesnoeid?
  4. Welke boom- en struiksoorten worden geprefereerd?
  5. Wat zijn de verschillen hierin tussen wisent, exmoor en tauros?

Onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma waarbij er reeds een vast protocol is ontwikkeld. Omdat gedrag per seizoen kan verschillen, zijn metingen aan alle soorten in alle seizoenen nodig. Voor de wisent zijn inmiddels referentiegegevens beschikbaar van voor- en najaar (2 stageperiodes). Om de data van exmoorpony en tauros te kunnen vergelijken met die van wisenten wordt 3 dagen in de week onderzoek gedaan aan exmoorpony of tauros en één dag in de week aan wisent. Gecombineerd met de al aanwezige data voor wisent kan deze soort met een van de andere soorten vergeleken worden. Bij voorkeur wordt dit door 2 studenten tegelijk gedaan, zodat van dat seizoen 2 dagen wisentgegevens beschikbaar zijn.

Wisent schilt boom op de Maashorst

 

Veldwerkstage MBO

Binnen FREE Nature zijn er verschillende mogelijkheden om ervaring op te doen met de dagelijkse praktijk van het beheer van FREE Nature. Je loopt mee met één van onze beheerders en voert zelfstandig controles uit. Werkzaamheden omvatten o.a.:

  • Diercontrole
  • Rastercontrole & verrichten reparatiewerkzaamheden
  • Assisteren tijdens voorbereiden vangactie, o.a. opbouwen vangkraal
  • Informeren bezoekers

 

 

 

Contactpersoon
Contact
stage@freenature.nl