Start kap in Beuningse Uiterwaarden

01.02.2017

 

Provincie Gelderland en gemeente Beuningen starten in 2017 met de werkzaamheden in de Beuningse uiterwaarden. Dit gebeurt vanuit het programma WaalWeelde. Samen streven ze naar een natuurvriendelijker inrichting en betere bereikbaarheid voor recreanten in de Beuningse uiterwaarden. En bij hoogwater biedt de uiterwaarde straks meer ruimte aan het water uit de Waal.

Het gaat om de kap van bomen en struiken op een vietal locaties in de uiterwaarden. De kap wordt uitgevoerd door Verhart Groen b.v. en start halverwege februari 2017. Op de onderstaande luchtfoto van de uiterwaarden tussen het veerpondje en het Weurtse Gat zijn de vier locaties weergegeven waar de kap plaatsvindt.

Kapplekken Beuningen

Locatie 1: voormalige vliegasstort van ENGIE gelegen aan westzijde van het terrein van firma Swanenberg

Op het hele terrein worden alle bomen en struiken gekapt, met uitzondering van de grote bomen onder aan de dijk. Dit gebeurt om straks de afdeklaag van de vliegasstort met minstens een halve meter te kunnen ophogen. Ook komt er richting de Waal een hoogwatervluchtplaats, dit is een plek waar bij stijgend water grote grazers, de Rode Geuzen en Koniks van FREE Nature, en wilde dieren naar toe kunnen vluchten. Na aanleg van de nieuwe afdeklaag en de hoogwatervluchtplaats wordt het terrein opnieuw ingeplant. Op de taluds van de hoogwatervluchtplaats komen hazelaar en meidoorn en daaromheen ooibos dat bestaat uit soorten als wilg en els. In de stroombaan van het water, evenwijdig aan de dijk, verdwijnen de meidoorns om ruimte te maken voor een bloem- en faunarijk grasland.

Locatie 2: punt van het oude ooibos gelegen aan de westzijde van de toegangsweg naar de Bunswaard

Het oude ooibos, dat tussen de twee toegangswegen naar de steenfabrieksterreinen Staartjeswaard en Bunswaard ligt, wordt grotendeels intact gelaten. Om de doorstroming van de rivier bij hoogwater te verbeteren, moeten een aantal bomen die te dicht bij de dijk staan, worden gekapt. Na de kap worden op termijn ook de boomstronken verwijderd.

Locatie 3 en 4: oeverzone van het Nieuwe Grintgat gelegen aan de oostzijde van de toegangsweg naar de Bunswaard

Voor beide locaties geldt dat een deel van de bomen gekapt moet worden om graafwerkzaamheden mogelijk te maken. Het gebied hier wordt deels afgegraven om plekken te krijgen die soms onder water staan en soms droogvallen. Als de graafwerkzaamheden klaar zijn, gaan op deze plekken weer spontaan nieuwe wilgen groeien.

Nadat de bomen en struiken zijn gekapt wordt verwacht dat de start van de andere werkzaamheden als graven, uitzetten van paden, inzaaien van percelen en aanplanten van bomen en struiken eind 2017 plaats zal vinden.