Slikken van de Heen

Voedselrijk natuurgebied

Slikken van de Heen liggen buitendijks aan het Krammer-Volkerak, een voormalige zeearm. Deze Slikken hebben zich sinds de afsluiting van de Philipsdam in 1987 ontwikkeld van een zout getijdengebied naar een zoet ecosysteem zonder getijden. Op de hogere delen bevinden zich halfopen bossen en grazige ruigtes met duinriet en adelaarsvaren, terwijl de lagere natte delen kortgrazig zijn met zoutminnende planten zoals zeekraal, melkkruid en zilte schijnspurrie. Ook vegetaties van natte duinvalleien zijn aanwezig zoals parnassia en moeraswespenorchis. Oude kreken doorsnijden het gebied en zorgen voor veel hoogteverschillen. Het gebied behoort net als de meeste andere drooggevallen getijdengebieden tot de voedselrijkste natuurgebieden van Nederland. De grote afwisseling in grondsoorten, de vele gradiënten en verschillen in hoogteligging en daardoor ook afwisseling in vochtigheid staan bovendien garant voor een flinke soortenrijkdom.

drie soorten grazers

In het gebied leven drie soorten grazers, rode geusrunderen, konikpaarden en wisenten. Deze grazers hebben elk hun eigen manier van eten en daarmee vullen zij elkaar perfect aan. Rode geuzen eten naast grassen ook graag jonge twijgen en koniks eten de vegetatie nog korter af dan de runderen. En wisenten zijn heel goed in het schillen van grovere stammen en slopen kleinere boompjes. De oplettende wandelaar kan inmiddels meerdere vlechtwerken van berken ontdekken. Samen houden zij de ontwikkeling van duinriet, viltbraam en exoten zoals de reuzenberenklauw onder controle. Ook hun leefgedrag heeft een positieve invloed op de biodiversiteit. Van wisenten is bekend dat ze veelvuldig nieuwe zandbaden aanleggen en dit soort plekken zijn van groot belang voor allerlei insecten en pioniersplanten. De stieren in natuurlijke kuddes runderen maken stierenkuilen tijdens de bronst. Ook deze kuilen dragen bij aan de biodiversiteit.

Wandelroutes

Het gebied is uniek in Nederland omdat u kunt wandelen tussen wisenten, rode geuzen en koniks. Blijf tijdens uw bezoek op de wandelpaden en houd minimaal 50 meter afstand van de dieren en doorkruis de kuddes niet. Door het gebied lopen twee fraaie wandelroutes, beiden circa 3 kilometer lang. Het is de torenroute en de kijkschermroute, ze zijn gemarkeerd met symbolen. Halverwege de kijkschermroute staat langs een voormalige getijdenkreek een vogelobservatiescherm. Aan de torenroute staat een uitkijktoren. De routes starten vanaf het informatiebord, in de zuidwestpunt van het gebied

Opdrachtgever
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Contactpersoon
Dieren in dit gebied