Oranjezon

Oranjezon is een duingebied op Walcheren dat zich uitstrekt van Oostkapelle tot Vrouwenpolder. Het gebied bestaat uit duinstruwelen, naaldbos, loofbos, duingraslanden en vochtige duinvalleien en is totaal ca 400 ha groot. Op 125 ha graast een kudde koniks. Het duingebied is gevormd tussen 1200 en 1700 en is onderdeel van de zogenaamde Manteling van Walcheren.

Parnassia op begraasde duinvallei Oranjezon
Parnassia op begraasde duinvallei Oranjezon

Deze duin- en bosrijke zone beschermt Walcheren tegen de koude zeewinden. Lange tijd was het gebied in gebruik voor waterwinning, wat resulteerde in verdroogde en verruigde duinen. Inmiddels zijn de meeste waterwinkanalen gedempt en heeft de bijzondere duinvalleivegetatie zich hersteld. Er groeit hier bijvoorbeeld moeraswespenorchis, parnassia, addertong en dwergzegge. De combinatie van een natuurlijke waterhuishouding, bodemgesteldheid en begrazing zorgt voor een gevarieerd gebied met een rijke flora en fauna. Bijzonder is dat naast er reeën er ook een flinke populatie damherten leeft. Er lopen meerdere gemarkeerde wandelroutes door Oranjezon.

Koniks bij het Zeeuwse Landschap Oranjezon
Koniks bij het Zeeuwse Landschap

 

Opdrachtgever
het Zeeuwse Landschap
Contactpersoon
Dieren in dit gebied