Oranjezon

Opdrachtgever: Zeeuws Landschap
Beheerder FREE: Esther Linnartz

Oranjezon is een duingebied op Walcheren dat zich uitstrekt van Oostkapelle tot Vrouwenpolder. Het gebied bestaat uit duinstruwelen, naaldbos, loofbos, duingraslanden en vochtige duinvalleien en is totaal ca 400 ha groot. Op ca 100 ha graast een kudde koniks. Het duingebied is gevormd tussen 1200 en 1700 en is onderdeel van de zogenaamde Manteling van Walcheren. Deze duin- en bosrijke zone beschermt Walcheren tegen de koude zeewinden. Lange tijd was het gebied in gebruik voor waterwinning, wat resulteerde in verdroogde en verruigde duinen. Inmiddels zijn de waterwinkanalen gedempt en heeft de bijzondere duinvalleivegetatie zich hersteld. Zomers bloeit hier oa. moeraswespenorchis en parnassia. De combinatie van een natuurlijke waterhuishouding, bodemgesteldheid en begrazing zorgt voor een gevarieerd gebied met een rijke flora en fauna. Bijzonder is dat naast er reeŽn er ook een flinke populatie damherten leeft.

Er lopen meerdere gemarkeerde wandelroutes door Oranjezon. Zie ook www.hetzeeuwselandschap.nl