Bouwsteen begrazing en duinbeheer Vlieland

Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied regio Noord
Afronding: mei 2011
Rapportage

De Duinen van Vlieland zijn aangewezen als speciale beschermingszone onder Natura 2000. Door verruiging en vergrassing zijn veel soorten uit het duingebied verdwenen. De beheerder, Staatsbosbeheer, werkte aan een uitbreiding van de begrazing. Dit stuitte op bezwaren van bewoners. FREE Nature heeft in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied gesprekken gevoerd met de betrokkenen. Op basis van die gesprekken en monitoringsgegevens is een advies opgesteld voor het duinbeheer. Hoewel begrazing een effectieve maatregel kan zijn, is het draagvlak daar voor op dit moment te gering. Op grond van het advies van FREE Nature kijken Staatsbosbeheer, de gemeente en vertegenwoordigers van het eiland is samenspraak welke maatregelen zij de komende jaren gaan nemen in de duinen bij het dorp. In het al bestaande begrazingsgebied wordt de kudde ossen omgevormd tot een sociale kudde die voor meer dynamiek in de duinen zal zorgen. Het advies van FREE Nature wordt als bouwsteen bij het beheerplan Natura 2000 gevoegd.