De Staart

Opdrachtgever: Hoekschewaards Landschap
Beheerder FREE: Esther Linnartz - Nieuwdorp

De Staart is een natuurgebied van 28 hectare aan noordoost kant van Oud-Beijerland en ligt aan de oevers van de Oude Maas en het Spui. Het natuurgebied is gerealiseerd als compensatie voor het industriegebied de Bosschen. De gemeente Oud-Beijerland is eigenaar, het Hoekschewaards Landschap beheerder. Het beheer van het gebied is gericht op natuurlijke ontwikkeling met zo min mogelijk menselijke ingrepen. Om de natuur een extra impuls te geven is in 2003 een kleine kudde Schotse Hooglanders van FREE ge´ntroduceerd. Deze leven jaarrond zonder bijvoedering op de Staart. In het voorjaar van 2011 is tevens een kleine groep koniks losgelaten.

De Staart is buitendijks gebied. Vroeger was het een getijdenlandschap, waar eb en vloed het beeld bepaalden. Vanaf de Middeleeuwen namen mensen gebruik van de oeverlanden en werden ze ingepolderd, zodat ze hun vee konden laten grazen. In de jaren 70 is het gebied opgehoogd met havenslib waardoor het nu grotendeels even hoog ligt als de dijk. Vanaf die tijd is het in gebruik genomen als akker. Een smalle strook oever staat nog onder invloed van het zoetwatergetij. Hier groeien kenmerkende soorten als vogelmelk en spindotter. In de herfst van 2003 zijn op het opgehoogde deel voor het laatst aardappels geoogst. Vanaf die tijd heeft de Staart zich spontaan kunnen ontwikkelen. Op de voormalige akkers zijn tal van bomen en struiken gekiemd. Doornstruiken als meidoorn en braam beschermen andere soorten weer tegen de vraat van de grote grazers. De ruigte vormt een goed broedhabitat voor o.a. bosrietzangers en grasmussen.

Er loopt een paaltjesroute over de Staart. Ook is er een educatieve route voor kinderen met een opdrachtenboekje. Deze is op te halen in het natuurbezoekerscentrum Klein Profijt. Zie ook www.hwl.nl